RTA Magazine

RTA Magazine Vol.57

RTA Magazine Vol.57 เดือนมกราคม 2559 “..ภารกิจของกองทัพจะสําเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกตําแหน่งหน้าที่ ชํวยกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีงานใดจะสําคัญกว่างานอื่น และสามารถปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไปได้โดยลําพัง และในทางตรงข้ามไมํมีงานใดที่จะไม่มีความสำคัญเสียเลยจนทุกชิ้น ต้องได้รับการปฏิบัติและปฏิบัติอยํางดีด้วย ทุกคนต้องเข้าใจและรู้สึกในคุณค่าของการร่วมมือกัน


RTA Magazine Vol.56

5 ธันวา มหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” แห่งองค์อดิศร ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร


RTA Magazine Vol.55

นอกเหนือจากสุขภาพ เพื่อนและมิตรภาพ “การปั่นเพื่อพ่อ” เป็นการถวายความจงรักภักดี ความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นเกล้ามากเกินกว่าที่จะพรรณา บรรยายเป็นคำพูดได้หมดRTA Magazine Vol.54

RTA Magazine Vol.54 เดือนตุลาคม 2558 “ผมจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการสนองนโยบายและการดำเนินโครงการต่างๆที่ผ่านมาล้วนสร้างความเข้มแข้งและความสง่างามในกองทัพ และตนจะทุ่มเท เสียสละในหน้าที่ เพื่อกองทัพ เพื่อสถาบัน และเพื่อความมั่นคง จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงสุดต่อชาติและราชบัลลังก์ เพื่อให้มีความพร้อม ได้รับการยอมรับอย่างเข้มแข็ง และพร้อมสนับสนุนรัฐบา


RTA Magazine Vol.53

RTA Magazine Vol.54 เดือนกันยายน 2558 …สำคัญที่สุดคือช่วง 2 เดือนแรกที่มีการฝึก มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง ถ้าพ่อแม่บางคนที่เขาอยากให้ลูกๆ เปลี่ยนแปลงเนี่ย เขาให้ลูกๆ สมัครเลยเพื่ออะไร ทหารเนี่ยมันมีอะไรหลายๆ อย่างที่น่าสนใจ… นี่ก็เป็นช่วงเรียกทหารใหม่เข้ากรมฯ กองฯ กันแล้ว หลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสเป็นทหาร เคยมีความสงสัยกันไหมว่า ทหารเขาฝึกอะไรกัน ฝึกหนักไหม แล้วฝึกไปเป็นอย่างไร วันนี้จะได้รู้คำ


RTA Magazine Vol.49

นี่ก็เป็นช่วงเรียกทหารใหม่เข้ากรมฯ กองฯ กันแล้ว หลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสเป็นทหาร เคยมีความสงสัยกันไหมว่า ทหารเขาฝึกอะไรกัน ฝึกหนักไหม แล้วฝึกไปเป็นอย่างไร วันนี้จะได้รู้คำตอบ