emaginfo|วีดีโอ| ความเป็นมา “วันกองทัพไทย”

ความเป็นมา “วันกองทัพไทย”

วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันกองทัพไทย เนื่องจากเป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี กับ พระมหาอุปราชาของพม่า ที่ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 โดยตำนานกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรทรงคชสารนามว่า เจ้าพระยาไชยานุภาพ ซึ่งกำลังตกมันไล่ตามข้าศึกจนหลงเข้าไปอยู­่ในวงล้อมของพม่า ซึ่งมีพระมหาอุปราชา ทรงคชสารนามว่า พลายพัทธกอ สมเด็จพระนเรศวรทรงเสียเปรียบด้วยพระปฏิภา­ณไหวพริบจึงออกอุบายเชิญมาทำยุทธหัตถีให้เ­ป็นเกียรติประวัติ พระมหาอุปราชาทรงเสียท่าต้องพระแสงของง้าว­สินพระชน ทำให้ทัพพม่าเสียทีพ่ายแพ้ ทำให้สมเด็จพระนเรศวรกอบกู้เอกราชให้กับปร­ะเทศไทยมาจนถึงทุกปัจจุบัน

แต่เดิมกระทรวงกลาโหมกำหนดให้วันที่ 8 เมษา เป็นวันกองทัพไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคมแทน แต่ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายคน ทำการตรวจสอบ และ พบว่าวันที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหั­ตถีนั้น ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 จึงทำให้ พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม­เสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

กองทัพไทย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และ เคียงข้างกับการสร้างประเทศชาติให้เป็นปึก­แผ่น เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังมีการพัฒนา และ มีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันสามารถมั่นใจได้ว่ากองทัพไ­ทย จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการปกป้องอธิปไต­ยของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญ และ ความสงบสุขในทุกๆ ด้านให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดไป


Sponsored by


IHC Internation Hair Loss Center คลินิกปลูกผม รักษาผมร่วง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ โดยไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรม

ที่ IHC มีบริการรักษาปัญหาเส้นผมด้วยเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยี Dermal Lens และ เทคโนโลยี Laser Hair Therapy โดยในเบื้องต้นของการรักษาผู้ที่มีปัญหา ผมร่วง ผมบาง หัวล้าน ทางIHC จะมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สภาพปัญหาเส้นผมของผู้ที่เข้ารับบริการ เพื่อจะดูว่าควรรักษาด้วยวิธีใดที่จะตรงกับสภาพปัญหามากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก http://www.ihc-hairloss.com/
Facebook : https://www.facebook.com/IHCHairloss
Tel (TH): 086-367-0920,086-367-0940
Tel (EN): 090-907-0552

กรุณาใช้โค้ดข้างล่างเพื่อลิ้งก์มาหน้านี้:


ลิ้งก์สำหรับเว็บบอร์ดแบบ phpbb:

Facebook comments: